Galutinio Vartotojo Licencijos Sutartis

Programinės įrangos atsisiuntimas ir internetinės programos: apribojimai ir atsakomybės ribojimai

Bet kokios tvarkyklės, programinė įranga, programos (įskaitant visas plėtotes ir atnaujinimus), naršyklės papildiniai, išoriniai įrenginiai ir kitos programos, kompiuterinės tarnybos arba paslaugų programos, bet kuri programinė įranga, leidžianti vartotojams pasiekti bet kokias prenumeratas, susijusias su šia svetaine ir visais failais bei vaizdais, įtrauktais į programinę įrangą arba jos sugeneruotais, programas ir kitą medžiagą, kurią galima atsisiųsti arba pasiekti kaip nuotolinę programą arba tarnybą, pateikta šios svetainės turinyje (paslaugų programos), teikiama vartotojui kaip paslaugos ir pagalbos tikslais. Paslaugų programų (atsisiųstų arba ne) nuosavybės teisė nėra perleidžiama vartotojams ir ji priklauso (kaip ir visos susijusios intelektinės nuosavybės teises) „Sony“, „Sony“ bendrovėms arba susijusiems licencijų išdavėjams.

Vartotojui naudojantis paslaugų programomis taip pat bus taikomos bet kokios susijusios internetinių ir neinternetinių dokumentų sąlygos, galutinio vartotojo licencija arba kitos susijusios sutartys ir susijusio pardavėjo arba licencijos išdavėjo sąlygos ir nuostatos (GVLS) (kurios pakeis šias sąlygas, jei kiltų nesuderinamumas su šiomis sąlygomis). Jei nėra GVLS, kuri būtų susieta su paslaugų programa, paslaugų programos licencija suteikiama vienam vartotojui, ji yra neperleidžiama, neišimtinė ir atšaukiama.

Paslaugų programas galima naudoti tik taip, kaip nurodyta atitinkamoje GVLS. Vartotojas negali paslaugų programų atkurti, kopijuoti, nuomoti, teikti išperkamosios nuomos pagrindais, taikyti joms apgrąžos inžinerijos metodų, jų dekompiliuoti arba parduoti, išskyrus atvejus, kai tai daryti aiškiai leidžia GVLS arba taikytinas įstatymas. Neteisėtas paslaugų programų naudojimas pažeidžia autoriaus teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises ir „Sony“ arba susijęs licencijos išdavėjas (atitinkamai) pasilieka visas teises.
„Sony“ neteikia jokių garantijų dėl rezultatų arba išvesties, gautos naudojantis paslaugų programomis, tikslumo arba patikimumo. „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės už duomenų praradimą arba nuostolius, patirtus įdiegus arba naudojant kurią nors atsisiųstą paslaugų programą, ir neteikia jokių kitų garantijų bei nepriima jokios atsakomybės dėl paslaugų programų. „Sony“ rekomenduoja vartotojams (ir vartotojai garantuoja, kad tai padarys) sukurti ir išsaugoti visų duomenų, esančių techninėje įrangoje (kurioje paslaugų programos bus įdiegtos arba naudojamos), kopiją prieš įdiegiant arba naudojant bet kurias paslaugų programas.
„Sony“ ir „Sony“ bendrovės neteikia (nebent konkrečiai nurodyta kitaip atitinkamoje GVLS) palaikymo arba pagalbos, susijusios su paslaugų programų naudojimu, diegimu arba tvarkymu, arba susijusios su problemų, kurios gali įvykti dėl paslaugų programų naudojimo arba diegimo, sprendimu.

Jūs pripažįstate, kad paslaugų programoms ir su jomis susijusiems dokumentams ir (arba) techninei informacijai gali būti taikomi atitinkami eksporto kontrolės įstatymai ir nuostatos. Jus sutinkate neeksportuoti arba pakartotinai neeksportuoti paslaugų programų (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai), kad nepažeistumėte taikomų įstatymų arba nuostatų.
Tais atvejais, kai „Sony“ sutinka (raštu) teikti techninę pagalbą dėl „Sony“ gaminio, ji teiks pagalbą tik dėl atitinkamų „Sony“ gaminių su operacine sistema ir kita programine įranga, kuri pateikta tokia pačia forma ir yra tokios pačios versijos, kokia buvo gavus gaminį iš „Sony“ arba „Sony“ bendrovės gamyklos, ir ji gali nuspręsti neteikti pagalbos dėl „Sony“ gaminių, į kuriuos vėliau buvo įkeltos paslaugų programos.

Pagal galiojančią GVLS gali būti taikomi papildomi garantijos ir atsakomybės apribojimai dėl paslaugų programų.

Bet kokių paslaugų programų atsisiuntimas reiškia sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalite atsisiųsti jokių paslaugų programų arba kartu su jomis pateiktų internetinių dokumentų.