Susiję modeliai

Ši informacija taikoma tokiems "Blu-ray Disc" grotuvų modeliams:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Apie šį atsisiuntimą

Apie šį versijos naujinimą (2011-02-10):

Šia paslaugų programa atnaujinama „Blu-ray“ leistuvo programinės aparatinės įrangos versija į 011 versiją ir suteikia toliau nurodytus privalumus:

 • BD-ROM leidimo patobulinimas

Pasirinkite būdą, kuriuo norite atnaujinti savo „Blu-ray“ leistuvu:

„Sony“ namų garso ir vaizdo įranga: Programinės aparatinės įrangos atsisiuntimai

BDP

Atnaujinimo per tinklą operacija yra labai paprasta, todėl rekomenduojame naudoti šį būdą „Blu-ray“ grotuvo programinei įrangai atnaujinti.

 • Atidžiai perskaitykite visą informaciją prieš atsisiųsdami ir įdiegdami kokius nors failus. Nesilankant instrukcijų grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali tekti taisyti.
 • Ši pagalbinė priemonė skirta naudoti tik „Blu-ray“ grotuvuose, parduodamuose Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.
 • Kad būtų galima naudoti šį atnaujinimo būdą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie veikiančio interneto ryšio.
 • Kad galima būtų atlikti programinės įrangos atnaujinimą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie suderinamo televizoriaus.
 • Programinė įranga atnaujinama per maždaug 15–30 minučių, atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją ir tinklo ryšį.

Instrukcijos:

 • Prieš pradedant
 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, kad jis būtų nustatytas į įvadą, prie kurio yra prijungtas „Blu-ray Disc“ grotuvas.
 2. Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray Disc“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
 3. Įjunkite „Blu-ray Disc“ grotuvą.
 4. Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.
 • Atnaujinimas:
 1. „xross media bar™“ meniu nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite „Setup“ – „Network Update“ ir spauskite mygtuką ENTER.
 2. Televizoriuje pamatysite pranešimą „Perform version update?“.
 3. Pasirinkite „OK“ ir spauskite mygtuką ENTER.
 4. Prasidės atsisiuntimo procesas ir televizoriuje bus parodytas atsisiuntimo ekranas.
 5. Atsisiuntimo metu televizoriuje ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „DL */9“. Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atsisiuntimo eiga.
 6. Kai atsisiuntimas baigiamas, prasidės atnaujinimas, ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „VUP“.
 7. Kol bus diegiamas atnaujinimas, grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „VUP */9“. Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atnaujinimo eiga.
 8. Kai grotuvo priekinio pulto ekrane bus parodytas pranešimas „FINISH“, atsisiuntimas bus baigtas. ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol nebus parodytas šis pranešimas. Dėl to „Blu-ray Disc“ grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali reikėti remontuoti.
 9. „Blu-ray Disc“ grotuvas automatiškai išsijungs.
 10. Įjunkite „Blu-ray Disc“ grotuvą.
 11. Patikrinkite esamą programos versiją ir įsitikinkite, kad atnaujinimas sėkmingai įdiegtas. Pastaba: jei versijos numerio trys paskutiniai skaitmenys yra 011, programinė įranga buvo atnaujinta sėkmingai.

Galimos problemos, susijusios su atnaujinimu per tinklą

Grotuvo priekinio pulto ekrane rodomas pranešimas „SYS ERR“ arba „VUP NG“.

 1. Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite mygtuką „POWER“, kol maitinimas išsijungs.
 2. Įjunkite „Blu-ray Disc“ grotuvą.
 3. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.
 4. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“.

Vykstant atnaujinimui per tinklą televizoriuje parodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“ ir programinės įrangos atnaujinti nepavyksta.

Problema gali būti tinklo ryšys. Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvo tinklo nustatymai yra tinkami.

 1. Patikrinkite, ar LAN laidas yra įkištas į jungtį.
 2. Patikrinkite tinklo nustatymą ir įsitikinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvas turi savo IP adresą. Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.
 3. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.

Atnaujinant išsijungė maitinimas.

Vėl įjunkite grotuvą. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.


Kai grotuvas įsijungia po atnaujinimo, priekinio pulto ekrane nuolat rodomas pranešimas „WELCOME“ arba „WAIT“.

Susisiekite su „Sony“.


Programinės įrangos atnaujinimas (ne atsisiuntimas) nebaigiamas po daugiau nei 30 minučių.

Susisiekite su „Sony“.

Įrašančio CD-R disko naudojimas