Jūsų šaliai skirtos taisyklės ir kita informacija

Sužinokite apie teisinę informaciją jūsų šalyje, susijusią su „Sony“ gaminiais.

Energijos efektyvumas

Ekologiškos gamybos informacija apie išorinius maitinimo įrenginius:

„Jei reikia informacijos apie ekologinio projektavimo reikalavimus išoriniams maitinimo šaltiniams pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2019/1782 2019 m. spalio 1 d. II priedo 2(b) punktą, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, naudokitės nuoroda, kuri padės rasti informacijos apie išorinį maitinimo šaltinį pagal išorinio maitinimo šaltinio modelį:

Kaip suprasti ES energijos etiketę

Energijos etiketėse klasės pateikiamos abėcėlės raidėmis nuo A++ (efektyviausia) iki F (mažiausiai efektyvi). Pagal ES reglamentą 1062/2010 ant visų parduotuvėje ir internetu parduodamų televizorių turi būti energijos etiketė. Šiuo metu naudojama ši energijos etiketė. Energijos efektyvumo klasių ribos yra laikui bėgant pritaikytos Europos Komisijos.

Energijos efektyvumas

Metinės energijos sąnaudos XYZ kWh apskaičiuojamos pagal televizoriaus suvartojamą energiją, kai jis veikia 365 dienas po 4 val. per dieną. Tikrosios energijos sąnaudos priklauso nuo televizoriaus naudojimo būdo

Mes, „Sony“ darbuotojai, esame įsipareigoję nuolat kurti ir gaminti gaminius, kurie kiekvienais metais pasižymėtų didesniu energijos efektyvumu, nei ankstesni modeliai. Faktiškai, didžiosios dalies mūsų televizorių energijos etiketėse nurodyta klasė nuo A++ iki A ir nėra žemesnės klasės nei B.

Atsiėmimas / antrinis perdirbimas

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA), išeikvotų baterijų ir pakuočių atliekų šalinimas

Elektros ir elektronikos gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai bei pakuotės neturi būti išmetami kaip buitinės atliekos, o grąžinami į atskiras surinkimo sistemas. Tai paaiškina perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant elektrinio arba elektroninio gaminio arba ant baterijos. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu švino simboliu (Pb), jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,004 % švino.

Užtikrindami tinkamą gaminių, baterijų ir pakuočių utilizavimą, jūs padėsite išvengti galimai žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti neteisingas atliekų naudojimas. Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, yra galimybė tam skirtose surinkimo sistemose utilizuoti ir ne pakuotės popierines atliekas (tokias kaip instrukcijų vadovai) bei CD / DVD diskus. Atliekant šių medžiagų antrinį perdirbimą taupomi gamtiniai ištekliai.

Jei norite gauti išsamesnės informacijos apie gaminių, baterijų ar pakuočių grąžinimą ir antrinį perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto administraciją, į buitinių atliekų utilizavimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote gaminį arba baterijas. Tuo atveju, kai dėl saugos, veikimo charakteristikų ar duomenų išsaugojimo integruota baterija turi būti visą laiką prijungta, šią bateriją pakeisti gali tik kvalifikuoti techniniai darbuotojai.

Kad baterijos ir elektros bei elektronikos įranga būtų tinkamai utilizuota, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite šiuos gaminius į atitinkamą elektros ir elektroninių įrenginių surinkimo skyrių. Visų kitų baterijų instrukcijose galėsite rasti nurodymus, kaip saugiai išimti bateriją iš gaminio. Išimkite bateriją ir pristatykite į atitinkamą surinkimo skyrių, skirtą baterijų atliekoms perdirbti.

WEEE direktyva

Niekada neišmeskite elektronikos su buitinėmis atliekomis, ją reikia perdirbti atskirai

Baterijų direktyva

Niekada neišmeskite baterijų su buitinėmis atliekomis, jas reikia perdirbti atskirai

REACH

Chemikalų registravimas, vertinimas, autorizavimas ir ribojimas

Be mūsų įdirbio ribojant pavojingų medžiagų naudojimą, Europos Sąjungos reglamentas Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalauja, kad visos įmonės, veikiančios ES, įskaitant „Sony“, atitiktų įvairius teisinius įsipareigojimus, įskaitant klientų informavimą apie „labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų“ (SVHC), kurios yra išvardytos vadinamajame „REACH kandidatų sąraše“, naudojimą savo produktuose.